SDB-CIN 鮑思高慈幼家庭 YouTubeChannel 歡迎訂閱 

鳴謝:慈幼會中華會省-社會傳播辦公室  

 

認識鮑思高神父

鮑思高神父生平5’08” https://www.youtube.com/watch?v=idgM6x2Ao3Q

鮑思高九歲奇夢4’43” https://www.youtube.com/watch?v=wc2-DdK8lk8

聖若望鮑思高簡介卡通 2’01” https://www.youtube.com/watch?v=aY1rtrTTvU8

鮑思高神父的中國夢5’24” https://www.youtube.com/watch?v=XPa6DKYKZfQ

預防教育法簡介7’16” https://www.youtube.com/watch?v=4ylvj9_HuU8

認識鮑思高神父的神修(第一部份) 3’11” https://www.youtube.com/watch?v=HJhvxSJ2u5I

認識鮑思高神父的神修(第二部份) 2’54” https://www.youtube.com/watch?v=C2UwNWqUDo8

認識鮑思高神父的神修(第三部份) 2’56” https://www.youtube.com/watch?v=6IimP-ucBVg

 

慈幼會聖人

聖多明我沙維豪-初遇鮑思高神父2’22” https://www.youtube.com/watch?v=TnT_CwU8_20

慈幼會聖人介紹:聖多明我.沙維豪5’05” https://www.youtube.com/watch?v=WWLuQya4PyY

慈幼會聖人介紹:聖加里斯多.高惠黎4’12” https://www.youtube.com/watch?v=hQP8tSgXE_0

慈幼會聖人介紹:聖類斯・雷鳴道3’56” https://www.youtube.com/watch?v=nYGdorwj7ow

慈幼會聖人介紹:真福-柯蒂美澤德修士 4’48” https://www.youtube.com/watch?v=e2ldfLQZA4M

母佑會聖人介紹:聖女-瑪利亞.瑪沙利羅3’38” https://www.youtube.com/watch?v=5W2DM9nwDgQ

記憶猶新雷高殉道90週年暨宣聖20週年3’25” https://www.youtube.com/watch?v=JuI32E5Jfus

 

鮑思高動畫教室-教育篇

行為-學校裡 1’04” https://www.youtube.com/watch?v=aITjeqmP-sM

行為-博物館 0’55” https://www.youtube.com/watch?v=E66S4rQANS8

節約資源,節約用水 0’52” https://www.youtube.com/watch?v=zjrdJe9ye2A

交通, 馬路大贏家0’55” https://www.youtube.com/watch?v=PoABGhPlo2M&list=PLdGGUAWhykRlNcacmLAGF6EWna0fp6AbK

 

鮑思高動畫教室-學校篇

關係-愛護公物0’57” https://www.youtube.com/watch?v=g3GLBI0fBWM

關係-尊重教育工作者0’41” https://www.youtube.com/watch?v=8_tML93ZoKU

關係-預防欺凌0’48” https://www.youtube.com/watch?v=jjEmrYjgqtQ

關係-一分耕耘一分收穫0’47” https://www.youtube.com/watch?v=mkQzyEw3MUE

關係 殘疾人0’46” https://www.youtube.com/watch?v=B_RL_5w4x8U&list=PLdGGUAWhykRlNcacmLAGF6EWna0fp6AbK&index=17 

  

鮑思高動畫教室-家庭篇

關係-尊重長輩0’54” https://www.youtube.com/watch?v=s4lVzbixezU

關係-飲食習慣 1’01” https://www.youtube.com/watch?v=oPq7hBx2lYI

關係-貪玩...小魔星0’56” https://www.youtube.com/watch?v=Hqo1GLGO5Eo&list=PLdGGUAWhykRlNcacmLAGF6EWna0fp6AbK&index=10

關係-兄弟姐妹 0’53” https://www.youtube.com/watch?v=CHnTqlqhG5o&list=PLdGGUAWhykRlNcacmLAGF6EWna0fp6AbK&index=12

關係-手尾 0’48” https://www.youtube.com/watch?v=-4--N-Pu8yQ&list=PLdGGUAWhykRlNcacmLAGF6EWna0fp6AbK&index=13

 

鮑思高動畫教室-生態篇 

節約能源0’55” https://www.youtube.com/watch?v=NMQii643xIM

廢物, 玻璃 0’48” https://www.youtube.com/watch?v=44e-RhQAYSQ&list=PLdGGUAWhykRlNcacmLAGF6EWna0fp6AbK&index=8

尊重大自然, 城鎮裡 0’55” https://www.youtube.com/watch?v=Pkby7ylwmuw&list=PLdGGUAWhykRlNcacmLAGF6EWna0fp6AbK&index=9

尊重大自然, 野餐去0’52’’ https://www.youtube.com/watch?v=AlPqK-NCGTA

 

鮑思高動畫教室-保健篇

衛生, 蝨子 1’06” https://www.youtube.com/watch?v=AMbK5Z_erVs&list=PLdGGUAWhykRlNcacmLAGF6EWna0fp6AbK&index=11

預防, 發燒 0’56” https://www.youtube.com/watch?v=8KtXWnO3U7I&list=PLdGGUAWhykRlNcacmLAGF6EWna0fp6AbK&index=15

預防, 口罩 1’01” https://www.youtube.com/watch?v=TXgFXXJ956g&list=PLdGGUAWhykRlNcacmLAGF6EWna0fp6AbK&index=16

 

鮑思高動畫教室-體育篇

比賽 公平競賽1’07” https://www.youtube.com/watch?v=xxCl4LDsDHI

足球 球隊非戰場0’41” https://www.youtube.com/watch?v=q-bUiUdnOUc&list=PLdGGUAWhykRlNcacmLAGF6EWna0fp6AbK&index=22

足球 球迷狂徒0’51” https://www.youtube.com/watch?v=zIlm4eiUyek&list=PLdGGUAWhykRlNcacmLAGF6EWna0fp6AbK&index=23

足球 何謂好隊友?0’48” https://www.youtube.com/watch?v=Mz4S7jsTgNE&list=PLdGGUAWhykRlNcacmLAGF6EWna0fp6AbK&index=24

足球 足球場上 0’48” https://www.youtube.com/watch?v=wE3cCMsIkRk&list=PLdGGUAWhykRlNcacmLAGF6EWna0fp6AbK&index=25

游泳 泳池安全0’51” https://www.youtube.com/watch?v=KmyGHBK3D8g&list=PLdGGUAWhykRlNcacmLAGF6EWna0fp6AbK&index=27

滑雪 危險運動要審0’41” https://www.youtube.com/watch?v=GFWODQBwN2g&list=PLdGGUAWhykRlNcacmLAGF6EWna0fp6AbK&index=28

網球 以貌取人1’01” https://www.youtube.com/watch?v=vmtq22BImSk&list=PLdGGUAWhykRlNcacmLAGF6EWna0fp6AbK&index=29